Wilmington - 108" Watercolor Texture - White on White