Figo - Hampton Court by Karen Lewis - White Flower Lattice on Taupe Gray