Figo - Hampton Court by Karen Lewis - Multi Lattice on Teal